Januari 2012

Aan het begin van een nieuw jaar ontkomen we niet aan een terugblik op het oude en een vooruitblik op het nieuwe jaar. Dat doen we al jaren zo en waarom nu niet. Nu zeker niet, want waar zijn we aan begonnen en hoe nu verder. In een tijd van teruglopende knaagdieractiviteiten, verminderde belangstelling voor deelname aan keuringen, keuringen en andere shows waar de kleine knagers geen plaats meer in kregen of buiten de catalogus worden gehouden, rommelige organisaties en kleindierverenigingen die in toenemende mate moeite hebben om hun bestaansrecht overeind te houden, wordt er zomaar een nieuwe kleine knagervereniging bedacht.

Zomaar? Niet echt. In menige kleindiervereniging hadden de kleine knagers oorspronkelijk een stevige basisplaats. Door een aantal bekende, en ook onbekende oorzaken zien we de kleine knager steeds minder in beeld komen. Steeds meer kleindierverenigingen, ook oorspronkelijke knagerclubs, gaan over op de veren. Per keuring verminderde het aantal kleine knagers en uiteindelijk vallen dan de “die hards” een voor een ook af. Het is bijna niet meer voor te stellen dat er 10 jaar geleden nog keuringen waren met meer dan 500 ingeschreven kleine knagers. Bij plaatselijke en regionale verenigingen is er al enige tijd geen of nauwelijks sprake van enige competitie bij kleine knager keuringen. En ook bij de tot voor kort enige landelijke kleine knager vereniging is er al te lang geen competatieve kleine knager keuring gerealiseerd.

Nu is het bekend dat we in een tijd leven van teruglopend verenigingsleven. Iedere club en vereniging heeft daar last van. Niet alleen door terugval van leden en activiteiten maar vooral ook door gebrek aan bestuursleden. Vrijwilligers melden zich allang niet meer bij bosjes aan en bestuursverkiezingen zijn verworden tot een formaliteit. Er valt vaak niets meer te verkiezen. Men is al blij dat er weer een functionaris voor een vereniging is gestrikt. Bij steeds meer verenigingen zien we functies vacant. Teruglopende subsidies, verdwijnende sponsoren, oplopende kosten voor huur, energie en gemeentelijke belastingen drukken steeds zwaarder op de financiele ruimtes van alle verenigingen. Contributie- en inschrijfgeldverhogingen werken vaak averechts en ook door de wereldwijde recessie houden we steeds mee r de handen op de knip.

Wat te doen aan deze teloorgang? Als lid van enkele plaatselijke kleindierverenigingen is Tonia kleine knager keuringen gaan organiseren voor een tweetal verenigingen in Noord-holland-noord. Bij de ene kleindiervereniging werd er alleen nog maar actief gesjoeld en bij de andere waren al enige jaren geen kleine knagers aan bod geweest. Na een bescheiden start bleek er al gauw een flinke aanloop van inschrijvers te ontstaan. Blijkbaar was en is er toch wel een behoefte aan dit “spelletje”. Edoch, als organisator voor een vereniging met gevestigd bestuur is het soms moeilijk te communiseren. Succes wordt niet altijd in dank aangenomen en vernieuwingen, hoe klein dan ook, zijn vaak een groot taboe. In hun gedrevenheid maken bestuurders zich vaak grotere zorgen om de vastheid van de poten onder hun stoel, dan om het spel en voortbestaan van de vereniging.

Omdat Tonia niet van de ratten is besnuffeld, of juist wel, is zij niet op deze weg doorgegaan. In haar jeugdig en jongbejaard enthousiastme is zij op 19 augustus j.l. naar de Kamer van koophandel in Alkmaar gegaan om een nieuwe kleine knaagdierenvereniging in te schrijven. En ik moest mee, want in haar eentje was zij geen vereniging. Door haar deelname aan veel keuringen in binnen- en buitenland, haar contacten met andere fokkers, haar rattery, en haar organisatietalent, kreeg ze steeds meer de overtuiging dat er voor de kleine knager meer dan voldoende belangstelling is om keuringen van niveau te organiseren. Omdat zij de goede dingen die zij op haar vele keuringen heeft gezien en ervaren, graag wil bundelen, heeft zij meer ruimte nodig dan zij bij de bestaande verenigingen heeft gekregen en zal gaan krijgen. Door een nieuwe vereniging te lanceren willen we de neerwaartse kleine knager-spiraal omkeren. Het is ook prettiger te werken in een groeimarkt dan in een krimpmarkt. Genoemde feiten en ervaringen komen niet alleen voor in de kop van Noordholland. Niet alleen landelijk is er behoefte en ruimte voor kleine knageractiviteiten, doch ook Europees. Onze toekomst is niet alleen onze jeugd en jongbejaarden, maar ook meer onbegrensd. Dat het nu even wat minder gaat met de Euro is een gegeven die ons niet zal ontmoedigen om de kleine knager uit datzelfde dal te halen. Tesamen met het succes van de rattery Rattonia is met deze onbegrensde gedachte de Rodent Club Rattonia ontstaan.

Terugkijkend op het afgelopen jaar en het afgelopen verenigingsjaar tussen 19 augustus en 31 december is er best wel veel gebeurd. Vooruitkijkend in het nieuwe jaar en verenigingsjaar moet en gaat er nog veel meer gebeuren. Hoewel de Rodent Club Rattonia “al” op 19 augustus vorig jaar is opgericht, zijn we in feite nog een vereniging in oprichting. Veel werk is al verricht, maar er moet nog veel meer gebeuren. Zo werken we nog aan de statuten en huishoudelijk reglement. Dit blijkt meer werk te zijn dan het alleen maar copieëren van andere verenigingen. Onze reglementen willen we reëel, eigentijds, leesbaar en toegespitst op onze vereniging hebben. Duidelijke en haalbare doelen willen we nastreven. Ook willen we aansluiting bij de KLN. Bovenal willen we de wensen van de leden realiseren. Wanneer, hoe en waar houden we onze 1e Algemene Leden Vergadering (ALV). En krijgen we daar groen licht op alles waar we mee bezig zijn? Willen onze leden (nog) wel die aansluiting bij de KLN en waarom wel of niet? Het is ons bekend dat ook bij onze zustervereniging NKV deze discussie wordt gevoerd. In deze discusise zal dan ongetwijfeld het verplichte abonnement op het Kleindier Magazine ter sprake komen. En wel of geen KLN-fokkerskaart. Of een eigen fokkerskaart, of een algemene, door een ieder geaccepteerde fokkerskaart? Of helemaal geen fokkerskaart? Voorts willen we er nog graag wat leden bij hebben. Dus komen er nog promotie- en wervingsactiviteiten. Maar vooral kijken we uit naar onze 1e grote clubkeuring op 3 juni. Kleine knagers en cavia’s uit het hele land en daarbuiten worden hierbij uitgenodigd deel te nemen. Vele fokkers hebben al deelname toegezegd. Het doet ons goed dat deze 3e jaarlijkse Exoknaag voor de Rodent Club Rattonia heeft gekozen. Niet voor niets heeft de Exoknaag de grootste landelijk kleine knager keuring tot stand gebracht. Wat dat betreft treden wij graag in het voetspoor van de Rebas-troffee en de Joh Qualm-bokaal. Ook in het buitenland is dit al opgevallen en om die reden verwachten wij een behoorlijke deelname. In dat spoor zijn wij al uitgenodigd om in 2013 een grote keuring in de Westfalen Halle in Dortmund te organiseren. En voor al deze genoemde keuringen is geen fokkerskaart nodig. Dus niet alleen grote fokkers, maar ook kleine liefhebbers kunnen zich in deze schitterende hobby op niveau met anderen meten.

Rest ons U allen een plezierig jaar voor Uw knagers en hun slaven te wensen en bovenal veel samenwerking tussen alle kleine-knager-betrokkenen.

Jan Kops

 

Januari 2012

Zu Beginn des neuen Jahres können wir nicht umhin, einen Blick auf das alte und das neue Jahr zu werfen. Wir tun dies seit Jahren, daher, warum nicht jetzt. Nun, wo stehen wir und wie geht es weiter. In einer Zeit der sinkenden Aktivitäten für Kleinnager, nachlassendem das Interesse an Ausstellungen, dem Richten und anderen Ausstellungen, auf denen Kleinnager keinen Platz erhalten und nur außerhalb des Katalogs erwähnt werden, in Zeiten chaotischer Organisation von Kleintiervereinen und Kleintiervereinen, die zunehmend schwer haben, lebensfähig zu bleiben, ist nun ein weiterer Kleintierverein Verein gegründet worden..

Einfach so? Nicht so ganz.

In vielen Kleintiervereinen hatten Kleinnager ursprünglich eine solide Basis. Durch eine Reihe von bekannten und unbekannten Ursachen, sehen wir, dass die Kleinnager immer mehr aus den Augen verloren werden. Immer mehr Kleintiervereine, auch die ursprünglichen Nagetier Clubs, gehen zurück zu dem Ursprung.

Auf den Ausstellungen hat sich die Anzahl der Kleinnager vermindert. Es ist fast unvorstellbar, dass es noch vor 10 Jahren, Ausstellungen mit mehr als 500 registrierten Kleinnagern gab. In lokalen und regionalen Verbänden gibt es seit einiger Zeit keine oder kaum Konkurrenz bei Kleinnagerausstellungen. Noch vor kurzem hat der einzige landesweit tätige Kleinnagerverein eine Ausstellung realisiert, die weit von einem Wettbewerb für Kleinnager entfernt war.

Nun ist es bekannt, dass wir uns in einer Zeit mit rückläufigem Vereinsleben befinden. Jeder Verein und Verband ist damit belastet. Nicht nur die Zahl an Mitgliedern und Vereinsaktivitäten verringert sich, auch gibt es einen Mangel an Vorstandsmitgliedern. Freiwillige melden sich nicht mehr in Scharen zu Vortandswahlen und die Vorstandswahlen werden reine Formsache. Man ist schon froh, wenn man jemanden für einen Vorstandsposten bekommt. Bei immer mehr Vereinen sind diese Stellen offen. Sinkende Subventionen, verschwinden Sponsoren, steigende Kosten für Miete, Energie- und Gemeindesteuern noch drücken mehr und mehr auf die finanziellen Bereiche der Verbände. Beitrags- und Gebührenerhöhungen sind da kontraproduktiv und die weltweite Rezession lässt Jeden immer mehr auf seine Ausgaben achten.

Was ist bei einer solchen rückläufigen Tendenz zu tun?

Als Mitglied von mehreren lokalen Kleintiervereinen hat Tonia kleine Ausstellungen für zwei Kleintiervereine in Nord-Holland organisiert. Der eine Kleintierverein konnte nur noch Kinderspiele ausrichten, der andere hatte seit Jahren keine Kleinnager Ausstellung ausgerichtet. Nach einem verhaltenen Start, gab es bald eine große Zahl an Einschreibungen für die Ausstellung. Offenbar gab und gibt es noch ein Bedürfnis nach diesem "Spiel". Dennoch, als Veranstalter für eine Verein mit etablierten Vorstand ist es manchmal sehr schwer mit diesem zu kommunizieren. Erfolg ist dort nicht immer geschätzt und Neuerungen, so klein sie auch sind, sind oft ein großes Tabu. In seinem Streben macht sich ein Vorstand manchmal größere Sorgen um die Stärke der Stuhlbeine seiner Stühle, als um das „Spiel“ und den Fortbestand des betreffenden Vereins.

Da Tonia nicht kindisch war, erkannte sie, dass sie diesen Weg nicht weitergehen konnte. In ihrem jugendlichen Enthusiasmus und jugendlichem Alter ging sie am 19. August letzten Jahres zur der Handelskammer in Alkmaar, um einen neuen Verein für kleine Nagetiere zu gründen; und ich musste mit, da sie allein keinen Verein gründen konnte.

Durch ihre Beteiligung an vielen Ausstellungen im In-und Ausland, Kontakten mit anderen Züchtern, Ihrer Rattenzucht, und ihren organisatorischen Fähigkeiten, war sie war immer mehr davon überzeugt, Kleinnagerausstellungen mit Niveau organisieren zu können.

Die guten Dinge, die sie auf vielen Ausstellungen gesehen und erfahren hat, wollte sie zusammenführen und ihnen mehr Raum geben, mehr als dieses bei bestehenden Kleintiervereinen derzeit noch zukünftig geben wird. Mit der Bildung eines neuen Clubs, wollen wir, dass die sich Abwärtspirale für Kleinnager sich umkehrt. Es ist weitaus angenehmer, in einem Wachstumsbereich, als in einem schrumpfenden Bereich zu arbeiten.

Diese Fakten und Erfahrungen sind nicht nur im Norden von Nord-Holland begrenzt. Nicht nur national, sondern auch europäisch gesehen, gibt es genügend Bedarf und Raum für Aktivitäten im Bereich Kleinnager. Unsere Zukunft sind nicht nur unsere aktiven Jugendlichen und jungen Alten, sie ist unbegrenzt. Wenn schon der Euro an Wert verliert, sollte Gleiches nicht auch die Kleinnager treffen. Der Erfolg der Rattery Rattonia zusammen mit dieser Idee der Unbegrenztheit hat den Nager Club-Rattonia entstehen lassen.

Im Rückblick auf letztes Jahr und dem abgelaufenen Vereinsjahr ist zwischen 19. August und 31. Dezember eine ganze Menge passiert.

Beim Ausblick in das neue Jahr und das kommende Vereinsjahr ist festzustellen, dass es noch viel zu tun gibt.

Obwohl die Nager Club-Rattonia "schon" am 19. August letzten Jahres gegründet wurde, sind wir eigentlich noch immer bei der Vereinsgründung. Viel Arbeit ist getan, aber es gibt noch viel mehr, was getan werden muss. So haben wir noch die Arbeit an der Satzung und Geschäftsordnung. Dies ist viel mehr Arbeit als nur ein Kopieren von Satzungen anderer Vereine. Unsere Vorschriften sollen echte, moderne, gut lesbare und konzentriert sich auf unseren Verein sein. Es sollen klare und erreichbare Ziele, die wir verfolgen, formuliert werden. Wir wollen auch dem KLN beizutreten. Vor allem erkennen wir die Wünsche der Mitglieder an. Beispielsweise wann, wie und wo wir unsere erste Mitgliederversammlung (ALV) abhalten und bekommen wir grünes Licht für Alles, was wir tun? Wollen unsere Mitglieder (noch) den Anschluss an den KLN und warum bzw. warum nicht? Wir wissen, dass unsere Schwester-Organisation NKV gerade diese Diskussion führt. In der Diskussion soll das obligatorische Abonnement des „Kleindier Magazin“ zur Sprache kommen, ebenso die KLN-Züchterkarte; ob es eine private Züchterkarte, eine allgemeine geben soll, die von jedem akzeptiert wird oder vielleicht gar keine.

Darüber hinaus möchten wir immer noch gern weitere Mitglieder bekommen. So wird es weitere Werbeaktivitäten und Neumitgliederwerbung geben.

Vor allem aber freuen wir uns auf unseren ersten große Ausstellung am 3. Juni. Kleinnager und Meerschweinchen aus dem ganzen Land und aus dem Ausland werden zur Teilnahme eingeladen werden. Viele Züchter haben bereits die Teilnahme zugesagt. Wir freuen uns sehr, dass diese dritte jährliche Exoknaag für Nager Club-Rattonia gewählt wurde. Nicht umsonst hat die größte landesweite Exoknaag eine Kleinnager Ausstellung ermöglicht. In diesem Zusammenhang möchten wir auf den Spuren der Rebas-Troffee und des Joh Qualm Pokals wandern.

Auch im Ausland hat man das schon bemerkt, und deshalb erwarten wir eine große Beteiligung.

Ebenso sind wir für eine große Ausstellung im Jahr 2013 in Westfalen Hallen in Dortmund eingeladen worden und helfen mit die Ausstellung zu organisieren. Für alle die oben genannten Ausstellungen ist keine Züchter Karte nötig. Also nicht nur die großen Züchter, auch kleine Fans können sich in diesem schönen Hobby mit Anderen messen.

Schließlich wünschen wir euch allen ein angenehmes Jahr für eure Nagetiere „Ihren Sklaven“, und mit dem Wunsche auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Nagerfreunden schließe ich

Jan Kops

 

January 2012

At the beginning of a new year we can not avoid looking back to the past en reflecting on what the future may bring. We have done so for years , and would like to continue. Especially now: what did we get into and how to carry on?

In a time of declining rodent club activity, decreasing interest in participating in competitions, tests and other shows, small rodents were frequently kept out of the catalogue or left out entirely. Small animal clubs are struggling to survive and the disorderly organisation of some animal associations resulted in the intention of starting a new small rodent club.

Just like that? Not really.

In many small animal associations the small rodents division formed a solid base. Due to a number of known and unknown causes, the special interest for the little rodent increasingly diminished and more and more small animal associations, including original rodent clubs, switched to emphasizing other animals, as it is from ‘fur to feather’! The number of entries to shows declined dramatically and it is hard to imagine that 10 years ago, up to 500 registered small rodents entered the competitions. Currently on local and regional levels, there is hardly any competition at all and even on a national level, until recently there was only one national association for small rodents, there is little challenge.

As we all know we live in an age of declining interest in social commitment. Memberships drop, activities are few and most of all executive committee members and officials are hard to get, as are volunteers. Almost each club and every association has vacancies and as such elections often have become formality: the word election suggests choice, but in fact any relieve and assistance are most welcome. Declining funding, reluctant sponsors, rising costs for rent, energy and municipal taxes press heavily on the financial reserves of all associations. Contribution- and fee increases often work counter wise and the global economic recession, make us stingy or at least economical.

What to do about this loss?

As a member of several local small animal associations, Tonia organised small rodent tests for two clubs in the north of the Dutch province of Noord-Holland. The members of one club were until then only active with the shovel-board and the second club had no small animal show in a long time. After a modest start, there was soon a big run of fans to participate. Apparently there was and still is l a need for this "game". Nevertheless, as an organizer for a union with established directors it is sometimes hard to communicate. Success is not always appreciated and adopted innovations, however small, are often a big taboo. Executives should care more about the existence of the organisation and less about their own power-play position.

Tonia did not want to continue in this manner and on the 19th of august , in her youthful enthusiasm she went to the Chamber of Commerce in Alkmaar to found a new small rodent society: Rodent Club Rattonia was born. I had to be there too, she by herself was no society.

Her participation in many competitions at home and abroad, her contacts with other breeders, her own rattery and her organizational skills, convinced her that there is more than enough interest to organize shows for small rodents with high standards. She would like to combine the many good competitive experiences and therefore needs more space than the current small rodents organisations can provide. By launching a new club, we want to stop the downward movement of events: it is much more fun to take part in a growing movement, than it is in a shrinking one.

These facts and experiences do not merely exist in the north of the province Noord Holland. Nationally and even internationally there is a growing need for small rodent organisations. The young people and the ‘young at heart ‘elderly are the future. The current euro troubles will not discourage us to proceed with our plans to make Rodent Club Rattonia as much a success as Rattery Rattonia is.

Looking back at the passed year, especially at the period between the 19th of august, founding day, until December the 31st, much has happened already, and still a lot has to be done. We are working out the constitution and house-rules and this appears to be more work than just copying it from other clubs. We want our regulations to be realistic, contemporary, readable and fit for our society. We want clear and obtainable goals and realisation of the wants and wishes of our members. We want to join the KLN, the Dutch organisation for the breeders en keepers of small animals. When and where should we keep our first Annual General Meeting ? Are our members satisfied with our efforts so far? Do our members still want to join the KLN, or not? Why or why not? What about the compulsory subscription to the KLN “Kleindierenmagazine” (Magazine for small animals). Should we write out KLN breeders-cards, or develop our own club breeders-card or use a generally accepted card or perhaps no cards at all? We need more members, so recruitment and promotional activities are at hand.

We are especially looking forward to our first big Club competition day on the 3rd of June. Owners of small rodents and guinea pigs from across the country and from abroad are invited and many breeders have accepted the invitation. We are delighted that the organisation of the Exoknaag, the largest Dutch organiser for nationwide competitions and shows, did choose for our Rodent Club Rattonia to organize the show next June. We are proud to join the tradition of the Rebas- Trophy and the Joh Qualm Cup. These developments are surely noticed abroad and we are therefore also invited to organize a rather big show in the Westphalia Halle in Dortmund, Germany in 2013. For all these competitions no breeders-card is needed, so not just large-scale breeders, but also the small-scale fans can submit entries. Finally we wish all rodents and their slave-personal a very joyful 2012 and hope that all involved and otherwise caring will join forces.

Jan Kops.