April 2012

Na de nieuwsbrief van februari dan nu de nieuwsbrief van april.

Het is er niet van gekomen om in maart een nieuwsbrief te produceren. Dagen en ook maanden gaan soms sneller voorbij dan je wenst en dan blijven er soms zaken op de plank liggen die je liever had willen afdoen.

Of zou er misschien te weinig zijn gebeurd om over te vertellen?

Er is genoeg gebeurd en ook in de Rodent Club zit een prettig groeiend tempo. Zo is de Rodent Club Rattonia vertegenwoordigd geweest op de Noord show te Zuidlaren, de Champion Show te Nieuwegein, de Top Show in Aalsmeer, de ECC Caviashow in Dordrecht, de Paasvee in Schagen en de REBAS-Trofee in Houten.

Voorts heeft onze voorzitter acte de presence gegeven bij vergaderingen van enkele zusterverenigingen in de provincie Noord-Holland. Bij de Texelse vereniging Kotex heeft de voorzitter samen met onze clubkeurmeester Fons Verrijdt een rattenpresentatie gegeven.

Verder heeft de voorzitter samen met de penningmeester een bezoek gebracht aan Jan van het Meer in Marknesse. Indrukwekkend hoe hij rond zijn huis een evenementen- bedrijf heeft gebouwd met daarbij een complete dierentuin. Ons bezoek stond in het teken van de voorbereiding op onze 1e grote clubshow van 3 juni in Houten.

Rond 1 april hebben wij opvang en onderdak verzorgd voor onze buitenlandleden uit Zweden en Tsjechië, om hen deel te kunnen laten nemen aan de REBAS-Trofee in Houten. Van onze commissaris Tsjechië mochten wij Tsjechische lekkernijen in ontvangst nemen, waar we nu nog van lopen na te smullen, en onze commissaris Zweden schonk de Rodent Club 2 luxe spring-box luchtbedden, zodat wij in de toekomst nog meer en nog beter onze buitenlandse leden bij onze evenementen kunnen opvangen.

Als gevolg van “training on the job” hadden we de promotie-stand op 1 april in Houten echt goed voor elkaar. Naast veel belangstelling van bezoekers leverde het ons 6 nieuwe leden op. Het weekend daarop in Gent, bij Beestjes & Baasjes ook weer present, zoals in de blog is te lezen, hetgeen weer 3 nieuwe leden opleverde. Ook wordt er weer hard gesleuteld aan de website. Daarover later meer, dus kijk af en toe eens op de site.

Omdat je het lekkerste het beste tot het laatst kan bewaren: Op 1 april, tijdens de REBAS-Trofee in Houten, kreeg de voorzitter van de Rodent Club Rattonia als een der eersten de nieuwe internationale Ratten-standaard uit handen van de auteur, Doctor Stephan Flechsig, onze commissaris Duitsland.

Het is bekend dat er al lange tijd grote behoefte was en is aan een nieuwe en recente standaard.

We zijn er dan ook trots op dat vanuit de Rodent Club Rattonia dit schitterende standaardwerk tot stand is gekomen. Bij de samenstelling van dit werk heeft Doctor Flechsig zich bij laten staan door een aantal Nederlandse experts op dit gebied, allen leden van de Rodent Club Rattonia, waaronder Rene Bastiaans. Hierdoor is de volledige up-to-date Nederlandse kennis verwerkt in deze internationale standaard. De standaard is nu nog tweetalig (Engels en Duits). Naar verwachting komt binnen afzienbare tijd deze standaard, aangevuld met het Nederlands, in 3 talen uit. Uiteraard werd tegelijkertijd aan de grootste expert op dit gebied, dhr. Joh Qualm, onze beschermheer, ook een exemplaar overhandigd.

En wie weet wat er voor de andere kleine knagers nog gaat komen. We wachten af. De ontwikkelingen staan niet stil. We zijn er rattetrots op dat de Rodent Club Rattonia ook hier weer een punt heeft gezet.

 

April 2012

Nach dem Newsletter Februar nun der Newsletter April????

Es gab keinen, da es keine Zeit gab, ihn zu erstellen. Tage und manchmal auch Monate vergehen schneller als man denkt und zurückgestellte Dinge, die man nicht angefasst hat müssen erledigt werden.

Oder gab es etwa zu wenig um darüber zu reden?

Nein – es ist viel geschehen und der Nager Club wächst stätig.

So war der Club-Rattonia auf der Nordshow in Zuidlaren, der Champion Show in Nieuwegein, die Top Show in Aalsmeer, die ECC Cavy Show in Dordrecht, die Paasvee in Schagen und Rebas Trophy in Houten vertreten. So war unser 1. Vorsitzender bei Sitzungen mehrerer Vereine der Provinz Nord-Holland vertreten und beim Verein Kotex auf Texel gab es durch unseren Vereinsrichter Fons Verrijdt eine Rattenpräsentation.

Darüber hinaus besuchte unser 1. Vorsitzender und der Schatzmeister Jan van het Meer in Marknesse. Beeindruckend, wie er in seinem Haus ein Unternehmen hat und darum einen kompletten Zoo aufgebaut hat. Unser Besuch stand schon ein Jahr im Zuge der Vorbereitung für unsere erste große Club-Show aus.

Zum 3. Juni in Houten:

Für den 1. April haben wir unseren schwedischen und tchechischen Besuchern Unterkunft gegeben, damit sie an der de REBAS-Trofee in Houten teilnehmen konnten. Unser tchechischer Vertreter brachte uns leckere Nationalgerichte mit und unser schwedischer Vertreter zwei aufblasbare Betten, damit wir zukünftig viel bessere Schlafmöglichkeiten haben.

Als Ergebnis der "Ausbildung am Arbeitsplatz" hatten wir einen Promotionstand am 1. April in Houten. Neben viel Interesse seitens der Besucher haben wir nun sechs neue Mitglieder. Am folgenden Wochenende in Gent, auf der Beestjes & Baasjes, haben wir, wie in dem Blog zu lesen ist, drei neue Mitglieder geworben.

Auch haben wir hart an der Website gearbeitet. Später mehr dazu.

Aber das Beste kommt bekanntlich zum Schluß:

Am 1. April während der Rebas-Trophy in Houten, konnte die 1. Vorsitzende des Clubs Rattonia nun den ersten neuen internationalen Standard der Farbratte in den Händen halten, der seitens des Autors, Herrn Dr. Stephan Flechsig, unser Vertreter in Deutschland, übergeben wurde.

Es ist bekannt, dass es bereits eine lange Zeit ein großer Bedarf an einem neuen und aktuellen Standard gibt.

Wir sind stolz darauf, dass aus den Reihen des Club-Rattonia dieser wunderbare Standard geschrieben wurde. Bei dem Schreiben dieses Standards hat Herr Dr. Flechsig mit einer Reihe von niederländischen Experten auf diesem Gebiet zusammengearbeitet, die alle Mitglieder des Clubs Rattonia sind, darunter auch René Bastiaans. In diesem Standard wurde das aktuelle niederländische Wissen verarbeitet. Der Standard ist jetzt derzeit zweisprachig (Englisch und Deutsch). Zu erwarten ist, dass der Standard ins Niederländische übersetzt wird, die Vorbereitungen dazu laufen derzeit, so dass bald eine dreisprachige Ausgabe vorliegen wird. Natürlich hat Herr Joh Qualm am 1. April in Houten ein Exemplar der derzeitigen Ausgabe erhalten.

Und wer weiß, was auf die anderen Kleinnager zukommen wird - wir warten. Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Wir sind stolz darauf, dass die Nager Club-Rattonia hier wieder einen Stepstone setzen konnte.

 

April 2012

After the newsletter of February next the newsletter of April. We omit the month March: days go by faster than you’d like, still enough happened.

The Rodent Club enjoys a pleasant growing pace and we were represented at the ‘Noord’ show in Zuid-Laren, the ‘Champion’ show in Nieuwegein, the ‘Top’ show in Aalsmeer, the European Cavy Club show in Dordrecht, The ‘Easter’ show in Schagen, the ‘Rebas-trophee’ show in Houten and the Beestjes en Baasjes Exhibition in Ghent, Belgium.

Furthermore our president has attended several board meetings of associated companies in the province Noord Holland. On the isle of Texel our president and our club judge Mr. Fons Verrijdt introduced our Rodent Club to the members of the local animal society Kotex.

Furthermore the President and the Treasurer visited Jan van het Meer in Marknesse. It is very impressive how he has build a company for the organisation of animal events, VHM, around his home, along with a complete zoo. Our visit fitted in with the organisation of our first big club event on the 3rd of June in Houten.

Around April 1st we provided care and shelter for the foreign participants of the Rebas Trophee in Houten. Our club members from Sweden en the Czech Republic were staying in our guest house in Den Helder, so they could attend the Rebas Trophee show at Houten. Our Czech commissioner presented us with some delicious Czech delicacies and our Swedish commissioner presented us with two luxury Box Spring air mattresses, so in the future we can accommodate our foreign participants even more.

As a result of a good ‘training at the job’ the promotional booth we had at the April 1st show at Houten was well organised and besides a lot of interest from the visitors, resulted in the welcoming of six new club members. The following weekend in Ghent, Belgium, we were present at the ‘Beestjes en Baasjes’ exhibition for domesticated animals, as you can read in the weblog. Three new members joined our Club.

The website is, as ever, under construction so please check it out occasionally.

Last but not least:

On April 1st during the Rebas Trophee show in Houten, our chairman received the first edition of the New International Standard for Rats, by hand of the author, Doctor Stephan Flechsig, club commissioner Germany. Assisted by several Dutch experts on the area, i.e. Rene Bastiaans and other members of Rodent Club Rattonia, this Standard presents the full up-to-date Dutch knowledge on rats. Dr. Flechsig completed this long awaited standard in German. We are very proud that this magnificent Standard is established from and made by the members of our Rodent Club Rattonia. As yet the Standard is bilingual, in English and German, but soon will be available in Dutch. Of course a copy was handed over to the greatest expert on this field, Mr Joh. Qualm, patron of our club.

Who knows what the future may bring for the Standard of other small rodents. We await further developments and as such are very proud, Rodent Club Rattonia has made a difference.